Monday - James 1:19-27

Tuesday - Colossians 4:2-6

Wednesday - James 3:2-12

Thursday -  Matthew 12:33-37

Bonus Day - Ephesians 4:17-32