Monday – James 3:1-18

Tuesday – Proverbs 10:13-32

Wednesday – Matthew 12:33-37

Thursday – Ephesians 5:1-21

Friday – Daniel 7:7-14